Regulamin
DZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1.

 1. Pod pojęciem Regulaminu należy rozumieć niniejszy utwór.
 2. Pod pojęciem Witryny należy rozumieć stronę projektu The Holders Polska na platformie Wikidot, pod adresem http://thp.wikidot.com i http://theholders.pl.
 3. Pod pojęciem użytkownika należy rozumieć osobę zarejestrowaną na platformie Wikidot i przynależącą do Witryny.
 4. Pod pojęciem Administracji należy rozumieć grupę zarządzającą, w której skład wchodzą: główny administrator, administratorzy, moderatorzy globalni, moderatorzy strony oraz moderatorzy forum.

Art. 2.

 1. Każdy użytkownik zobowiązany jest znać i stosować się do przepisów Regulaminu.
 2. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia użytkownika z obowiązku przestrzegania zawartych w nim przepisów.

Art. 3. Regulamin oznacza się kodem X.Y.Z, gdzie X stanowi wersję utworu, Y — numer ostatnio wprowadzonej poprawki merytorycznej, a Z — numer ostatnio wprowadzonej poprawki stylistycznej.

Art. 4.

 1. Prawo zmiany Regulaminu w formie nowej wersji albo implementacji poprawki merytorycznej lub stylistycznej przysługuje głównemu administratorowi Witryny.
 2. Każdorazowa zmiana Regulaminu musi zostać ogłoszona na stronie głównej Witryny, by zyskała moc obowiązującą.
 3. Zakazuje się zmiany Regulaminu, jeżeli nadałaby ona jakiejś normie moc wstecznie obowiązującą, chyba że efekt ten nie będzie negatywny w stosunku do użytkowników.

Art. 5. Wszelkie inne akty zawierające przepisy wewnętrzne obowiązujące w Witrynie muszą być zgodne z obowiązującym Regulaminem.

Art. 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie głównej Witryny.


DZIAŁ II
PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

Art. 7.

 1. Użytkownik ma prawo do poszanowania swojej godności ze strony wszystkich podmiotów Regulaminu.
 2. Zakazuje się dyskryminowania innych z jakiejkolwiek przyczyny.

Art. 8.

 1. Użytkownikowi przysługuje wolność słowa, o ile nie godzi ona w wolności i prawa innych.
 2. Użytkownik ma prawo protestowania wobec działań i zaniechań Administracji Witryny.

Art. 9.

 1. Użytkownik ma prawo do publikowania swoich utworów oryginalnych i tłumaczeń utworów innych, o ile czyni to we właściwym miejscu Witryny, a publikowany utwór jest zgodny z tematyką podejmowaną w Witrynie i nie narusza on w żaden sposób praw autorskich ani przemysłowych osób trzecich.
 2. Zakazuje się wszelkiego reklamowania. Przepis ten może uchylić w konkretnym przypadku decyzja administratora lub moderatora, ale nie będzie miała ona mocy retro-aktywnej, co oznacza, że na każdą reklamę należy najpierw uzyskać zgodę.
 3. Autoryzowana reklama powinna zostać jak najszybciej potwierdzona przez moderatora lub administratora, który ją autoryzował, przed jej publikacją.
  1. Autoryzację należy opublikować w sposób widoczny dla moderatorów i administratorów oraz pozostałych użytkowników.

Art. 10.

 1. Użytkownik ma prawo do przedstawiania Administracji petycji na dowolny temat.
 2. Aby Administracja mogła rozpatrzyć petycję, ta spełniać musi spełnić następujące warunki:
  1. przedstawienie nazwy użytkowników składających petycję
  2. oraz zgodność jej treści z Regulaminem i zasadami dobrych obyczajów.
 3. Rozpatrywane i rozpatrzone petycje podlegają publikacji na stronie głównej Witryny wraz z nazwami użytkowników je składających.

Art. 11.

 1. Każdy użytkownik jest zobowiązany przestrzegać przepisów Regulaminu oraz innych aktów Witryny.
 2. Za nieprzestrzeganie przepisów Witryny użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Art. 12.

 1. Ograniczenie praw i wolności zagwarantowanych przez Regulamin może nastąpić wyłącznie w drodze decyzji dyscyplinarnej.
 2. Nie dopuszcza się ograniczania praw i wolności wynikłych z art. 7 .
 3. Prawa, wolności i obowiązki użytkownika mogą zostać powiększone w innych aktach Witryny.

DZIAŁ III
PROCEDURA DYSCYPLINARNA

Art. 13. Użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej za:

 1. naruszenie przepisów Regulaminu lub innych aktów wewnętrznych Witryny,
 2. rażąco nieuprzejme lub prowokatorskie zachowanie.

Art. 14. Użytkownik nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej za:

 1. wykonywanie swoich praw w sposób niegodzący w prawa i wolności innych,
 2. uprzejme wyrażanie dezaprobaty i krytyki wobec wszelkich elementów społeczności Witryny,
 3. publikowanie utworów zgodnych z tematyką Witryny i trybem publikowania.

Art. 15. Przewiduje się następujące środki dyscyplinarne:

 1. dyscyplinujące:
  1. upomnienie (upomnienie bez ostrzeżenia);
  2. ostrzeżenie (upomnienie, w którym ostrzega się przed odpowiedzialnością dyscyplinarną);
  3. czasowe (do trzydziestu dni włącznie) ograniczenie praw lub wolności zagwarantowanych przez Regulamin.
 2. blokujące:
  1. blokada krótkotrwała (1-7 dni);
  2. blokada długotrwała (1-12 miesięcy);
  3. blokada permanentna (dożywotnia).

Art. 16.

 1. Procedura dyscyplinarna przewiduje jedno odwołanie, które można wykonać do czterdziestu ośmiu godzin od wydania decyzji dyscyplinarnej.
 2. Osoby, które zostały zablokowane, mogą się odwołać, korzystając z innych dostępnych środków kontaktu z Administracją.
 3. Procedura dyscyplinarna, w tym rozpatrywanie odwołania, jest publicznie dokumentowana.
 4. Odwołanie zostaje rozpatrzone przez głównego administratora.

Art. 17. Procedurę dyscyplinarną egzekwują członkowie Administracji, a środki blokujące wykonują administratorzy.


DZIAŁ IV
ADMINISTRACJA

Art. 18. Zadania Administracji to:

 1. zarządzanie ustawieniami i polityką Witryny,
 2. dbanie o porządek w Witrynie,
 3. oficjalne reprezentowanie Witryny,
 4. obsługa petycji i wykonywanie procedury dyscyplinarnej.

Art. 19. Procedura nadania uprawnień moderatora forum przebiega w trybie otwartego naboru spośród użytkowników lub w trybie zaoferowania wyjątkowo rzetelnemu i uznanemu użytkownikowi stanowiska moderatora forum.

 1. W trybie otwartego naboru Administracja rozpatruje kandydatury na tajnych obradach.
 2. W trybie zaoferowania stanowiska wybrany użytkownik może zaakceptować lub odmówić objęcia stanowiska moderatora forum.

Art. 21. Procedura nadania uprawnień moderatora strony przebiega w trybie otwartego naboru spośród moderatorów forum lub w trybie zaoferowania wyjątkowo rzetelnemu i uznanemu moderatorowi forum stanowiska moderatora strony.

 1. W trybie otwartego naboru Administracja rozpatruje kandydatury na tajnych obradach.
 2. W trybie zaoferowania stanowiska wybrany moderator forum może zaakceptować lub odmówić objęcia stanowiska moderatora strony.

Art. 21. Procedura nadania uprawnień moderatora globalnego przebiega w trybie otwartego naboru spośród moderatorów strony lub w trybie zaoferowania wyjątkowo rzetelnemu i uznanemu moderatorowi strony stanowiska moderatora globalnego.

 1. W trybie otwartego naboru Administracja rozpatruje kandydatury na tajnych obradach.
 2. W trybie zaoferowania stanowiska wybrany moderator strony może zaakceptować lub odmówić objęcia stanowiska moderatora globalnego.

Art. 22. Procedura nadania uprawnień administratora przebiega w trybie otwartego naboru spośród moderatorów globalnych lub w trybie zaoferowania wyjątkowo rzetelnemu i uznanemu moderatorowi globalnemu stanowiska administratora.

 1. W trybie otwartego naboru Administracja rozpatruje kandydatury na tajnych obradach.
 2. W trybie zaoferowania stanowiska wybrany moderator globalny może zaakceptować lub odmówić objęcia stanowiska administratora.

Art. 23. Pociągnięcie do odpowiedzialności członka Administracji przebiega tak samo, jak w przypadku zwykłego użytkownika, z czym do katalogu środków dyscyplinarnych dołącza się odebranie uprawnień moderatora lub administratora.